Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: Karola Ferdynanda | Jutro: Anieli

Zebranie sprawozdawcze za rok 2022

3 1 1 1 1 1 Średnia ocena wynosi 3.00 (1 głosy)

331792595 566420978879839 1828813910278920906 n

Protokół z Walnego Zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka z dnia 19.02.2023 roku.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne prezesa Stowarzyszenia za rok 2022.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia w roku 2022.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Wniosek o przyjęcie sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Podjęcie stosownych uchwał.
10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2023 rok.
11. Sprawozdanie Sołtysa z przeprowadzone pomocy dla uchodźców.
12. Zapytania i wnioski.

Zebranie zaplanowano na godzinę 18.00. Zgodnie z podpisaną listą obecności ilość osób uczestniczących w zebraniu to 20 osób. Zebranie uznaje się za prawomocne do podejmowania uchwał.
Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka pani Katarzyna Holicka - Wojnar witając wszystkich przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia oraz sympatyków przybyłych na zebranie.
Prezes przedstawił zaakceptowany jednogłośnie przez wszystkich zgromadzonych porządek zebrania. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania w osobie pana Bogumiła Świątka oraz protokolanta pana Piotra Dedowicza.
Następnie sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za ostatnią kadencję przedstawiła pani Prezes. W swoim przemówieniu poruszył problem trudnego roku jak i niełatwych ostatnich lat takiej działalności. Słowo kryzys jest odmieniane przez wszystkie przypadki, dlatego podkreśliła, że tylko zaangażowanie wielu osób w społeczny czyn sprawia że Stowarzyszenie może istnieć i działać na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie istnieje już ciągle od 1997 roku i powstało jako pierwsze w naszej Gminie. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi, długofalowa i trwała poprawa życia mieszkańców oraz pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej. I tym się w szczególności zajmuje się Stowarzyszenie współpracując przede wszystkim z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce współorganizując imprezy okolicznościowe i rocznicowe. W ubiegłym roku złożyły się na to następujące wydarzenia:
- zabawa karnawałowa
- dzień kobiet
- koncert dla Ukrainy
- stół wielkanocny w Kobylanach
- Przegląd Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych
- Sobótki na skansenie
- Piknik Rodzinny
- obchody Dnia Niepodległości
- zabawa Andrzejkowa
- udział w gminnej wigilii.
Następnym punktem zebrania było przedstawienie przez skarbnik Stowarzyszenia panią Katarzynę Bogaczyk sprawozdania finansowego za rok 2022.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku zamyka się w kwocie 15206,33 złotych. Stowarzyszenie w roku 2022 wypracowało zysk w wysokości 5030,58 złotych. Na główne źródła przychodów złożyły się darowizny, składki członkowskie, dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich od ARiMR oraz dochody z organizowanych imprez.
Po zreferowaniu sprawozdań przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stefan Nawrocki przedstawił sprawozdanie i bilans finansowy. Cytując część sprawozdania: „ Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu dokumentacji księgowo- finansowej Stowarzyszenia nie wnosi do niej zastrzeżeń. W/w dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, w sposób bardzo przejrzysty. Z pobranych i wydatkowanych pieniędzy prowadzone są na bieżąco raporty kasowe. Wydatki zaksięgowane mają pokrycie w dołączonych fakturach i rachunkach. Stany środków pieniężnych pokrywają się z wartościami wykazanymi w sporządzonych bilansach. Na pochwałę zasługuje bardzo duże zaangażowanie się Stowarzyszenia w życie kulturalne oraz gospodarcze wsi”.
Przewodniczący zebrania pan Bogumił Świątek zaproponował dyskusję nad sprawozdaniami. Członkowie Stowarzyszenia podziękowali Zarządowi za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju miejscowości a pani prezes i byłemu prezesowi za fachowe i skrupulatne podejście do prowadzenia spraw organizacyjno-finansowych. Wspomniano także o byłych członkach stowarzyszenia, których już nie ma wśród nas a których wkład pozwala nadal stowarzyszeniu funkcjonować. Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Członkowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.
Następnym punktem zebrania było podjęcie stosownych uchwał. Sekretarz Stowarzyszenia odczytał uchwały. Uchwała nr 1/2023 dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2/2023 dotyczyła przekazania wypracowanego dochodu za 2022 rok na zwiększenie kapitału własnego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnym punktem zebrania było ustalenie składki członkowskiej na rok 2023. Pan Stanisław Czarnota zaproponował, aby została ona utrzymana na obecnym poziomie 24 złotych na rok. Inne propozycje nie padły i członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli tą propozycję.
Kolejny punkt to sprawozdanie sołtysa z przeprowadzonej pomocy dla uchodźców. Sołtys przedstawił to, w jaki sposób pomoc przebiegała, kto się w nią zaangażował i jak były wykorzystywane pozyskane środki zarówno materialne jak i finansowe.
Ostatnim punktem zebrania byłą dyskusja i składanie wolnych wniosków. Poruszono organizację dnia kobiet , termin zebrania wiejskiego, dyskutowano na temat odbytych wycieczek wśród członków stowarzyszenia wraz z propozycjami organizacji nowych. Dyskutowano nad działalnością świetlicy dla dzieci i młodzieży w Bóbrce zachwalając zaangażowanie zarówno opiekunki świetlicy jak i rodziców w jej jak najlepsze funkcjonowanie, odczytano protokół z rozliczenia zabawy walentynkowej i podzielono zysk między organizatorów.
Na tym zebranie zakończono.

Banner


eu