Imieniny

Dzisiaj obchodzimy imieniny: Karola Ferdynanda | Jutro: Anieli

O Stowarzyszeniu - Statut

STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BÓBRKA, GMINA CHORKÓWKA.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest m. Bóbrka – Dom Ludowy ul.Ks. Antoniego Dziurzyńskiego 34, 38-458 Chorkówka, województwo Podkarpackie.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Chorkówka.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym charakterze działania , zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Stowarzyszenie współdziała z organami ustawowymi wsi i gminy.

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Znaki Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie Członków.


Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§4

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój wsi Bóbrka:

 1. rozwój i promocja Wsi Bobrka,
 2. rozwój kultury na terenie wsi Bóbrka i podtrzymywanie tradycji regionalnych,
 3. promocja i informacja na temat historii gminy Chorkówka, w szczególności promocja Muzeum – Skansenu Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce oraz dziedzictwa związanego z osobą Ignacego Łukaszewicza,
 4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. prawidłowy rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Chorkówka, w szczególności wsi Bobrka,
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dotykających rodzin mieszkających na terenie Gminy Chorkówka, w szczególności wsi Bóbrka,
 7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 9. prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej i oświatowo - kulturalnej w środowiskach wiejskich,
 10. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 11. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
 12. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
 13. upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 14. reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 15. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
 16. wykonywanie innych zadańzwiazanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działańna rzecz środowisk wiejskich.

§5

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. aktywizację bezrobotnych;
 2. organizowanie szkoleń dla mieszkańców miejscowości Bóbrka, Gminy Chorkówka i podmiotów współpracujących;
 3. organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 4. prowadzenie kawiarenki internetowej dla mieszkańców wsi, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 5. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 6. organizowanie i prowadzenie wykładów i warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień;
 7. organizowanie imprez kulturalnych integrujących mieszkańców Gminy Chorkówka;
 8. publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, książek, broszur, ulotek;
 9. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnych;
 10. współpracę ze szkołami, w szczególności Szkołą Podstawową w Bóbrce;
 11. promowanie i wspieranie działań lokalnych;
 12. promowanie rozwoju przedsiębiorczości;
 13. wspieranie działań społeczności lokalnych;
 14. integrację środowiska przedsiębiorców wokół wspólnych działań;
 15. tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, tworzenie programów aktywizacji społecznej i zawodowej;
 16. organizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji prawnych, doradztwa psychologicznego i zawodowego dla mieszkańców Gminy Chorkówka;
 17. współpracę z Gminnym Centum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Gminie Chorkówka;
 18. prowadzenie i promowanie zespołów regionalnych działających na terenie miejscowości Bóbrka.

§6

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

§7

 1. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia jest działalność nie regulowana niniejszym Statutem jako działalność odpłatna.
 2. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia zalicza się;
  a) sprzedaż biletów na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Gminy, takie jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, zabawa sylwestrowa, Dożynki, festyny,
  b)pokrycie części kosztów związanych z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,                                                                                                 c)sprzedaży wyrobów sztuki ludowej,w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej;                                              d)występy i koncerty zespołów prowadzonych przez Stowarzyszenie, odbywające się poza terenem Gminy Chorkówka.
 3. Zarząd może podjąć decyzję o wykonaniu działania ujętego w ust.2 jako nieodpłatne.
 4. Działań ujętych w niniejszym Statucie jako nieodpłatne nie można wykonywać na zasadzie odpłatności.

§8

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

 1. prowadzić działalność wydawniczą;
 2. opracowywać i realizować projekty grantowe finansowane ze środków zagranicznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej.

§9

 1. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie - obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – które popierają cele Stowarzyszenia.

§12

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje
 2. Zarząd w formie uchwały podjętej większością głosów.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§13

 1. Członek zwyczajny posiada:
  a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
  a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać dyscypliny organizacyjnej;
  d) regularnie płacić składki członkowskie.
 3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana Honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę.

§14

Ustanie członkostwa następuje na podstawie uchwał Zarządu z następujących przyczyn:

 1. Skreślenie z listy członków.
 2. Rezygnacja z członkostwa złożona na piśmie.
 3. Przyczyna losowa.

§15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, za pomoc w realizacji jego celów.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§16

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia;
  b) Zarząd Stowarzyszenia – sprawujący władzę w okresie między walnym Zebraniami;
  c) Komisja Rewizyjna – kontrolująca prace Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§18

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, chyba że zebranie postanowi inaczej.

§19

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.
 2. Walne Zebranie Członków można zwołać na wniosek Zarządu lub 1/3 członków.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 4. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad, Zarząd powiadamia pisemnie na 7 dni przed terminem.
 5. W przypadku braku quorum uprawnionego do podejmowania uchwał, Zarząd wyznacza drugi termin zebrania po 30 minutach po pierwszym terminie, które uprawnione jest do podejmowania uchwał, niezależnie od ilości obecnych członków.
 6. Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia i podejmowania Decyzji w sprawach finansowych.
 2. Powoływanie, odwoływanie i uzupełnienie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, członkostwa honorowego oraz wysokości i terminu opłacania składek członkowskich.
 7. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§21

 1. Skład Zarządu jest dziewięcioosobowy.
 2. Zarząd stanowią: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik i członkowie.
 3. Zarząd jest upoważniony do uzupełnienia swego składu o 1/3, do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  - ustalenie planów działalności;
  - wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  - zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  - prowadzenie spaw finansowych Stowarzyszenia;
  - podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i skreślenia członków.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub jego zastępca.

§23

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa „Regulamin pracy Zarządu", uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§24

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organie kontroli wewnętrznej;
5. Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i ma następujące kompetencje:
a) jest organem kontroli wewnętrznej;
b) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
- realizację uchwał Walnego Zebrania; 
- prawidłowość podejmowania decyzji przez Zarząd i ich wykonanie;
- gospodarkę finansową; 
c) składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskiem w przedmiocie udzialani absolutorium;
d) przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie działalności Stowarzyszenia;
6Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji;     
7. Tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej" uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


          Rozdział V

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§25

 1. Majątek Stowarzyszeni tworzą:
  a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
  b inne prawa majątkowe;
  c środki pieniężne;
 2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  a) składek członkowskich;
  b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  c) dochodów z własnej działalności i organizowanych odpłatnie imprez;
  d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  e) ofiarności publicznej.

§26

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 3. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. O pomniejszeniu majątku Stowarzyszenia decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków.
 5. Oświadczenie woli o charakterze majątkowym, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Zarządu składa 2 członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 6. Stowarzyszeniu zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;


Rozdział VI

Zmiana Statutu. Rozwiązywanie Stowarzyszenia.

§27

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą bezwzględną większością głosów.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwała powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia odbytego w dniu 16 listopada 1997 r.

Zmiany do Statutu zostały przyjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 19.11.2006 roku.

Zmiany do Statutu zostały przyjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 11.12.2021 roku.

 

Banner


eu